Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ :

***

Αναδημοσίευση από: 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΛΩΝΟΥ – ΣΕΠΟΛΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Το βρά­δυ του Σαβ­βά­του 21 Ιου­λίου σε έ­να παρ­κά­κι στον Κο­λω­νό δύο έν­στο­λοι α­στυ­νο­μι­κοί εί­χαν ρί­ξει κά­τω έ­ναν με­τα­νά­στη α­πό το Πα­κι­στάν και τον πα­τού­σαν. Ακού­γο­ντας τις φω­νές α­πό το μπαλ­κό­νι του σπι­τιού του, ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος κα­τέ­βη­κε στο δρό­μο να δει τι γί­νε­ται. «Για­τί πα­τά­τε τον άν­θρω­πο;» ρώ­τη­σε. Ο α­στυ­νο­μι­κός τρά­βη­ξε το πό­δι και α­πά­ντη­σε «δεν τον πα­τάω». Ο δεύ­τε­ρος πλη­σία­σε. «Δεν ή­ταν αυ­τό πά­τη­μα, αυ­τό εί­ναι» και έ­χω­σε με ό­λη του τη δύ­να­μη μια κλω­τσιά στον ή­δη α­κι­νη­το­ποιη­μέ­νο συλ­λη­φθέ­ντα. Για κά­ποιον α­κα­τα­νό­η­το προ­φα­νώς σε αυ­τούς λό­γο, ο δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος πο­λί­της συ­νέ­χι­σε να δια­μαρ­τύ­ρε­ται – ού­τε υ­πο­χώ­ρη­σε μπρο­στά στο δί­καιο των πρά­ξεών τους ού­τε τους φο­βή­θη­κε. Οπό­τε εί­παν να τον συλ­λά­βουν. 
Έτσι, ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος έ­φτα­σε να πα­ρα­πεμ­φθεί την Τρί­τη που μας πέ­ρα­σε στην α­να­κρί­τρια με τις κα­τη­γο­ρίες «α­ντί­στα­ση κα­τά της αρ­χής», «α­πό­πει­ρα α­πε­λευ­θέ­ρω­σης κρα­του­μέ­νου» και «ψευ­δής α­νο­μο­τί κα­τά­θε­ση». Προ­η­γή­θη­κε μια σύ­ντο­μη πα­ρα­μο­νή στο ΑΤ Κο­λω­νού με συ­νε­χή μα­θή­μα­τα για το πώς η α­στυ­νο­μία κά­νει τη δου­λειά της και δεν πρέ­πει να πα­ρεμ­βαί­νου­με στο έρ­γο της για­τί βά­ζου­με σε κίν­δυ­νο τους α­στυ­νο­μι­κούς (πράγ­μα­τι, αν τους δια­κό­ψεις την ώ­ρα που κλω­τσά­νε μπο­ρεί να πά­θουν κα­μιά ε­ξάρ­θρω­ση ή να πά­ρουν κα­μιά τρο­μά­ρα) και τρεις δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις στη ΓΑ­ΔΑ, ό­που ο ί­διος χα­ρα­κτή­ρι­σε την κα­τά­στα­ση φρι­κτή: η βρό­μα εί­ναι α­δια­νό­η­τη και οι κρα­τού­με­νοι κοι­μού­νται «α­γκα­λιά» δυο-δυο σε έ­να στρώ­μα. «Άκου­σα δε­κά­δες ι­στο­ρίες ξυ­λο­δαρ­μών α­πό ό­λα τα Α.Τ. της Αθή­νας και εί­δα δυ­στυ­χώς ό­τι πο­λύς κό­σμος το βιώ­νει αυ­τό πλέ­ον ως μέ­ρος της ποι­νής του», μας εί­πε.
Τρί­τη πρωί, λοι­πόν, ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος στά­θη­κε μπρο­στά σε μια α­να­κρί­τρια και μια ει­σαγ­γε­λέα, με συ­μπε­ρι­φο­ρά α­πό α­πό­το­μη μέ­χρι ει­ρω­νι­κή, για να α­κού­σει, προς με­γά­λη έκ­πλη­ξη του ί­διου αλ­λά και των ε­κα­τό πε­ρί­που φί­λων, συ­να­δέλ­φων και συ­ντρό­φων του α­πό λαϊκές συ­νε­λεύ­σεις και αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­να εγ­χει­ρή­μα­τα, ό­τι κα­τη­γο­ρεί­ται ε­πι­πλέ­ον για έ­να κα­κούρ­γη­μα(!), για συ­νέρ­γεια σε λη­στεία (ή­τοι στην αρ­πα­γή τσά­ντας την ο­ποία ο πα­κι­στα­νι­κής κα­τα­γω­γής κρα­τού­με­νος ο­μο­λό­γη­σε ό­τι εί­χε δια­πρά­ξει νω­ρί­τε­ρα). Όταν ο ί­διος και η δι­κη­γό­ρος του ζή­τη­σαν ε­ξη­γή­σεις γι’ αυ­τή την πρω­το­φα­νή αυ­θαι­ρε­σία η ο­ποία δεν προέ­κυ­πτε καν α­πό τις κα­τα­θέ­σεις των α­στυ­νο­μι­κών, πή­ραν την α­πά­ντη­ση: «Έχουν δει πολ­λά τα μά­τια μας»!
«Οι α­στυ­νο­μι­κοί με συ­μπε­ρι­φο­ρά Χρυ­σαυ­γί­τη δεν δέ­χο­νται πια ού­τε λε­κτι­κή α­ντι­πα­ρά­θε­ση, το βλέ­που­με πα­ντού αυ­τό. Η α­να­βάθ­μι­ση ό­μως της υ­πό­θε­σης εί­ναι μή­νυ­μα εκ­φο­βι­σμού σε ό­ποιον αρ­θρώ­νει λό­γο σε ε­πί­πε­δο δι­καιω­μά­των, αν­θρώ­πι­νων, κοι­νω­νι­κών, ερ­γα­σια­κών», δή­λω­σε ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος στην «Επο­χή». «Ακό­μα κι ε­μείς οι ί­διοι στην αρ­χή δεν ε­κτι­μή­σα­με ως σο­βα­ρή την υ­πό­θε­ση, εί­πα­με ας βρού­με κι έ­να δι­κη­γό­ρο… Όμως η κα­τα­στο­λή και η τρο­μο­κρα­τία έ­χουν αλ­λά­ξει ε­πί­πε­δο και πρέ­πει κι ε­μείς να αλ­λά­ξου­με το ε­πί­πε­δο της α­ντι­πα­ρά­θε­σής μας μα­ζί τους. Χρειά­ζε­ται ό­σο το δυ­να­τόν με­γα­λύ­τε­ρη κι­νη­το­ποίη­ση, δη­μο­σιο­ποίη­ση τέ­τοιων κα­τα­στά­σεων σε λαϊκές συ­νε­λεύ­σεις και γει­το­νιές. Χρειά­ζε­ται να δυ­να­μώ­σου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας».
Η τα­κτι­κή δι­κά­σι­μος α­να­μέ­νε­ται να ο­ρι­στεί, στο με­τα­ξύ ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος α­φέ­θη­κε ε­λεύ­θε­ρος χω­ρίς πε­ριο­ρι­στι­κούς ό­ρους, ε­νώ ο συ­γκα­τη­γο­ρού­με­νός του έ­χει την υ­πο­χρέω­ση να δί­νει «πα­ρών» στο α­στυ­νο­μι­κό τμή­μα.
Οι λαϊκές συ­νε­λεύ­σεις Πε­ρι­στε­ρίου και Κο­λω­νού, ό­που ερ­γά­ζε­ται και ζει α­ντί­στοι­χα ο Π.Κ. και στις ο­ποίες συμ­με­τέ­χει, πραγ­μα­το­ποίη­σαν ή­δη μια συ­νά­ντη­ση σχε­τι­κά με το θέ­μα, ε­νώ α­πό το Πε­ρι­στέ­ρι κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό την πρώ­τη στιγ­μή έ­να κεί­με­νο το ο­ποίο με­τα­ξύ άλ­λων α­να­φέ­ρει: «Ο Πέ­τρος ερ­γά­ζε­ται χρό­νια στον Ο­Α­ΕΔ Πε­ρι­στε­ρίου, έ­χο­ντας τα­ξι­κή θέ­ση στα προ­βλή­μα­τα ντό­πιων και με­τα­να­στών ερ­γα­ζο­μέ­νων, ε­πι­σφα­λών και α­νέρ­γων. Τον έ­χου­με ζή­σει μέ­σα α­πό τους ερ­γα­τι­κούς και κοι­νω­νι­κούς α­γώ­νες, τό­σο στο Πε­ρι­στέ­ρι ό­σο και κε­ντρι­κά. Αυ­τό που τον χα­ρα­κτη­ρί­ζει πά­ντα εί­ναι η τα­ξι­κή συ­νεί­δη­ση, η α­ξιο­πρέ­πεια και η αλ­λη­λεγ­γύη. Η α­ντί­δρα­ση του ε­νά­ντια στην α­στυ­νο­μι­κή αυ­θαι­ρε­σία δε μας ξαφ­νιά­ζει, αλ­λά τη θεω­ρού­με αυ­το­νό­η­τη για τη στά­ση ζωής του. Κα­ταγ­γέλ­λου­με την κρα­τι­κή βία και την α­στυ­νο­μι­κή τρο­μο­κρα­τία που έ­χουν γί­νει κα­θη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο, σε κά­θε γει­το­νιά και σε κά­θε χώ­ρο δου­λειάς α­πέ­να­ντι σε ό­ποιον αμ­φι­σβη­τεί, α­ντι­στέ­κε­ται και δια­μαρ­τύ­ρε­ται. Στο πρό­σω­πο του Πέ­τρου ποι­νι­κο­ποιεί­ται η αν­θρώ­πι­νη α­ξιο­πρέ­πεια και η αλ­λη­λεγ­γύη. Στη θέ­ση του θα μπο­ρού­σε να βρί­σκε­ται έ­νας α­πό ε­μάς».
***

 

Advertisements

3 responses »

 1. Ο/Η Mitropanthro λέει:

  Mission accomplished. Διαβασα, χεστηκα απο το φοβο μη παθω και εγω το ιδιο και τωρα πια ΞΕΡΩ: δεν μπλεκομαι πουθενα για να μην μπλεξω, ας βγαλουν οι αλλοι τα καστανα απο τι φωτια, που να μπλεκεις τωρα, εχω δανειο και/ή παιδια, παλι καλα να λες, εχει περασει πολυ χειροτερα ο ελληνας θα το περασουμε και αυτο, μα ειναι και λιγο εγκληματιες και αυτοι, εχει και τσαμπιονς λιγκ σημερα, βγηκε καινουργιο ντιβιντι της Ντουβλης, αρχιζει και το νεο προγραμμα της τιβι, να μας εχει καλα ο θεος, αμην

 2. Ο/Η Konenas λέει:

  Αστυνομοκρατούμενο αυταρχικό κράτος.
  Ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 1950
  Οι εξορίες μας λείπουν.

  Ξεσηκωθείτε! Δεν βλέπετε τι γίνεται;

 3. Ο/Η messed up λέει:

  Τι ζούμε…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s